Vandaag de dag is data onmisbaar voor het efficiënt managen en sturen van uw processen. Inzicht in en controle over uw data zorgt voor belangrijke inzichten en ondersteunt uw beslissingsproces. Data wordt daarom ook het nieuwe goud genoemd. Om corporaties te helpen met toegang tot de belangrijkste data heeft PWCo de dashboardset ‘G.O.U.D.’ ontwikkeld. 

Dashboard Leegstand

In de Leegstand rapportage worden de diverse soorten leegstand belicht. Hierbij geeft het dashboard niet alleen inzicht in bijvoorbeeld het aantal dagen leegstand, maar ook inzicht in de kosten die leegstand met zich meebrengt. Met dit rapport heeft u niet alleen de mogelijkheid om uw totale leegstand te analyseren, maar ook middels filters en selecties in te zoomen op bijvoorbeeld een rayon, wijk of buurt. Hiermee krijgt u een volledig beeld van uw leegstand.

Voorbeeld indicatoren

 • Gerealiseerde technische leegstand in dagen (zowel cumulatief als per maand).
 • Actueel aantal eenheden met verhuur leegstand.
 • Geboekte kosten van technische leegstand (zowel cumulatief als per maand).
 • Aantal opzeggingen.
 • Gerealiseerde verkoopleegstand in dagen.  

Dashboard Niet-Planmatig Onderhoud (NPO)

De rapportage NPO verschaft u inzicht in verschillende aspecten van uw niet-planmatige onderhoud. In het financiële gedeelte van de rapportage krijgt u inzage in uw gemaakte kosten in het grootboek. Denk hier bijvoorbeeld aan; Totale kosten, Investeringskosten en kosten gemaakt op Glasfonds. Tevens Is het mogelijk om uw onderhoudsprocessen te monitoren zoals het afhandelen van een voorinspectie en het uitvoeren van een reparatieverzoek. Met de rapportage is het ook mogelijk om alle detailinformatie behorende bij de realisatie indicatoren te bekijken.

Voorbeeld indicatoren

 • Gemiddelde afhandeltermijn van de voorinspectie.
 • Onderhoudsverzoeken first time fixed.
 • Gemiddelde kosten per mutatie.
 • Totale kosten NPO.
 • Gemiddelde kosten onderhoudsverzoek. 

Dashboard Bezit

Het Dashboard Bezit bevat het overzicht van alle eenheden. In het dashboard wordt uw bezit uitgesplitst naar verschillende onderwerpen zoals type en soort eenheid. Het dashboard bevat ook informatie over de energielabels en index van uw eenheden. Om te bepalen welke types en soorten eenheden er zijn wordt gebruik gemaakt van de corporatiestandaarden CORA en VERA. Door het gebruik van deze marktstandaarden dragen de dashboards bij aan het creëren van een uniforme werkwijze binnen de corporatiesector.

 

 Voorbeeld indicatoren 

 • Gemiddelde Energie Index.
 • Aantal eenheden uit exploitatie genomen.
 • Aantal zelfstandige woongelegenheden in exploitatie.
 • Aantal eenheden per type. 
 • Aantal eenheden met energielabel A t/m B. 

Dashboard Verhuren/Verhuur

Het doel van het dashboard Verhuren/Verhuur is het inzichtelijk maken van alles wat met het verhuren van uw eenheden te maken heeft. Zowel in aantallen als financieel. Het dashboard maakt bijvoorbeeld uw huuropbrengsten inzichtelijk, maar ook uw mutatiegraad, wat weer als input functioneert voor de dVi. Tevens belicht het dashboard onderwerpen zoals huurkortingen, netto huurprijzen en het toewijzen en verhuren van uw woningen. 

Voorbeeld indicatoren

 • (Vertrek-/Vestigings-) Mutatiegraad (dVi input).
 • Huurkorting per eenheid.
 • Nettohuur per eenheid.
 • Aantal verhuringen aan primaire doelgroep (dVi input).
 • Huuropbrengsten (zowel cumulatief als per maand).

 

Dashboard Debiteuren

Met de Debiteuren rapportage krijgt u meer grip op uw huurachterstanden. Het rapport belicht uw debiteuren vanuit verschillende invalshoeken zoals ouderdom en status van de huurder. Het rapport geeft u daarnaast ook de mogelijkheid om uw achterstanden geografisch te analyseren, zodat u uw achterstanden kunt bekijken op wijk, buurt, straat en zelfs eenheidsniveau. Tevens is het ook mogelijk om de achterstanden op klantniveau te analyseren. Kortom, u verkrijgt volledig inzicht in uw debiteuren met deze rapportage. 

Voorbeeld indicatoren

 • Huurachterstand ten opzichte van bruto jaarhuur.
 • Huurachterstand zittende/vertrokken huurders.
 • Dotatie voorziening.
 • Aantal huurachterstanden.
 • Ouderdomsopbouw achterstanden.  

Financieel Dashboard

Het Financiële dashboard verschaft inzicht in uw volledige grootboek. Hierbij biedt het rapport de mogelijkheid om verschillende detailniveaus te tonen, van afdeling of grootboekrekening tot boekstuk. Het dashboard bevat onder andere: de balans, Winst & Verlies-rekening en boekstukdetails om uw grootboek te analyseren. 

 Voorbeeld indicatoren

 • Boekingen per grootboekrekening.
 • Winst & Verlies-rekening.
 • Saldo balans.
 • Boekingen per afdeling. 
 • FTW per afdeling. 

Dashboard Inkoop

Deze rapportage biedt inzicht in het inkoopproces. Hoeveel inkomende facturen zijn er? Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een inkoopfactuur verwerkt is? Wat is de gemiddelde betaaltermijn? Niet alleen qua inkoopfacturen, maar ook op het gebied van inkooporders ziet u alle informatie met behulp van dit dashboard. Elke werkdag inzicht in de onderhanden werkpositie met betrekking tot het afhandelen van facturen en periodiek inzicht in het verloop van het crediteurensaldo. 

Voorbeeld indicatoren

 • Gemiddelde betaaltermijn van facturen.
 • Aantal facturen wachtend op goedkeuring.
 • Aantal orders wachtend op goedkeuring.
 • Aantal aangemaakte orders in totaal.
 • Gemiddelde goedkeuringstermijn gegunde orders. 

Dashboard Vastgoedontwikkeling

Het dashboard Vastgoedontwikkeling geeft u de mogelijkheid om grip te krijgen op uw ontwikkelingsprojecten. Het dashboard biedt middels diverse filter- en selectieopties de mogelijkheid om zowel de huidige statussen op te halen van uw projecten alsook een status in het verleden. 

Voorbeeld indicatoren

 • Aantal projecten per fase.
 • Realisatie dit jaar ten opzichte van de prognose.
 • Procentuele voorgang.
 • Resultaat ontwikkelingsprojecten.
 • Gemiddeld nog te realiseren per maand om begroting te behalen.

Dashboard Planmatig Onderhoud

Met het dashboard Planmatig Onderhoud krijgt u soortgelijke functionaliteiten als Vastgoedontwikkeling. Echter is dit dashboard speciaal ontwikkeld voor de Planmatige Onderhoudsprojecten. In het dashboard wordt onderscheid gemaakt tussen investeringskosten en overige kosten per project. Met evenals in Vastgoedontwikkeling verschillende filter- en selectiemogelijkheden om uw data te analyseren. 

Voorbeeld indicatoren

 • Kasstroombegroting totaal.
 • Gerealiseerd dit jaar.
 • Projecten waarbij meer dan 10% van de verplichting is aangegaan.
 • Realisatie kasstroom ten opzichte van verwachte realisatie kasstroom dit jaar.
 • Totale realisatie van de duurzaamheidsprojecten. 

Dashboard Maatschappelijk dividend

Met de rapportage Maatschappelijk dividend krijgt u inzicht in uw uitgaven omtrent leefbaarheid. De kerntaak van een woningcorporatie is het aanbieden van betaalbare woningen aan mensen met een lager inkomen. Bij deze kerntaak behoort ook het creëren van een fijne leefomgeving. Met deze rapportage worden de uitgaven omtrent dit onderwerp overzichtelijk gesplitst in onderwerpen en heeft u de mogelijkheid om detailgegevens over de uitgaven te bekijken en te analyseren. 

Voorbeeld indicatoren

 • Totale uitgaven aanleg / onderhoud kleinschalige infra (cumulatief en per maand).
 • Aantal intern bestede uren aan vastgoedprojecten.
 • Totale uitgaven woonmaatschappelijk werk (cumulatief en per maand). 
 • Totale kosten leefbaarheid per eenheid (dVi).
 • Totale uitgaven aan schone leefomgeving (cumulatief en per maand).
Management Rapportage

Het Management dashboard bevat gegevens uit alle andere dashboards van onze standaard samengevat voor het Management Team van uw organisatie. De belangrijkste indicatoren uit de andere dashboards zijn samengevoegd in één rapport die managers kunnen gebruiken om een volledig beeld van de organisatie te krijgen. Middels opmerkingen kunnen medewerkers beschrijvingen toevoegen aan de cijfers om deze nader toe te lichten. 

Voorbeeld indicatoren

 •  Aantal betaalbare zelfstandige woningen in exploitatie (dVi).
 • Ziekteverzuim percentage.
 • Huurachterstandspercentage actieve huurders.
 • Gemiddelde kosten per mutatie.
 • Interest Dekkingsratio DAEB. 
Dashboard Verkopen/Verkoop

Als woningcorporatie bent u niet alleen bezig met het verhuren van eenheden, maar ook het kopen en verkopen van eenheden. Met het dashboard Verkopen/Verkoop krijgt u inzicht in al uw verkopen. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw gestelde begrotingen en prognoses maandelijks monitoren in het dashboard en de onderliggende detailinformatie behorende bij verkoopleegstand. Als laatste belicht het dashboard ook het financiële gedeelte van uw verkopen en kunt u bijvoorbeeld zien wat de gemiddelde verkoopprijs is van de woningen die u heeft verkocht. 

Voorbeeld indicatoren

 • Aantal verkochte woningen DAEB.
 • Gemiddelde verkoopwaarde t.o.v. WOZ-waarde.
 • Gemiddelde verkoopprijs woningen totaal.
 • Netto verkoopresultaat van verkochte woningen.
 • Actuele verkoopvoorraad woningen bestaand bezit.