Referentie GrootboekSchema (RGS)

Referentie GrootboekSchema (RGS)

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen. Vanaf 2020 wordt het voor woningcorporaties verplicht om de jaarrekening via SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Aedes sloot in december 2017 een convenant over de verbetering van informatievoorziening met de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK. Naast de vermindering van administratieve lasten is in dit convenant afgesproken een system-to-system uitwisseling van verantwoordings- en prognose-informatie (dVi / dPi) in te richten. Één van de hulpmiddelen om dit te bereiken is het opstellen van een Referentie GrootboekSchema (RGS).

Aedes is samen met een groep corporaties aan de slag gegaan om te komen tot een variant van een referentie grootboekschema voor de gehele corporatiesector. Deze samenwerking maakt deel uit van het thema Digitalisering en Informatievoorziening uit de Vernieuwingsagenda. 

 

Betere dienstverlening en tijdsbesparing

Met RGS kunnen corporaties hun dienstverlening verbeteren, zowel intern als extern. Doordat het opstellen van rapportages minder tijd kost en RGS het financieel overzicht in de corporatie vergroot, kunnen corporaties beter worden geadviseerd en ondersteund. Bedrijven en intermediairs die met RGS werken, stellen direct uit uw financiële administratie rapportages en dashboards op. Handmatige bewerkingen zijn daarbij niet meer nodig. Werken met RGS maakt het ook mogelijk om op betrouwbare wijze de eigen financiële cijfers te vergelijken met andere bedrijven.

Lees hier het artikel van Aedes

 

Verantwoordingsinformatie wordt direct uit de systemen van de corporaties aan de toezichthouders geleverd, volgens sector breed gestandaardiseerde definities (en via SBR). Het referentie grootboekschema (RGS) is de basis voor de jaarrekening. Informatie komt uit processen, maar ook uit sensoren van gebouwsystemen (Internet of Things). Corporaties zijn daardoor in staat om problemen met (gemeenschappelijke) installaties tijdig te voorspellen en direct in te grijpen. Ook de meetwaarden van het leefklimaat in de woningen zijn inzichtelijk, zowel voor de bewoner als corporatie. De klant ziet de status van de afhandeling zoals bij de ‘track and trace’ van een postpakket.

Op het gebied van digitalisering zijn een aantal ontwikkelingen ingezet, waaronder het convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporatiesector. De ambitie van dit convenant omvat de standaardisatie van de informatie-uitwisseling.

Voor de in dit convenant benoemde rapportages is SBR als standaard het uitgangspunt. De Nederlandse Taxonomie (NT) is leidend en indien noodzakelijk kan er aanvullend voor sectorspecifieke informatie een extensie op de NT gecreëerd worden in de vorm van een Corporatie Taxonomie. Dit houdt in dat in de periode 2018-2019 binnen de corporatiesector standaarden voor data en datadefinities moeten worden vastgesteld, inclusief de controles daarop, waarna er concrete invoeringsstappen kunnen volgen.

Dit convenant heeft betrekking op alle gestructureerde SBR-rapportages binnen de corporatiesector (dPi, dVi, Jaarrekening, WOZ/onderpanden, Standen Rekening Courant, Leningoverzicht en de Aedes Benchmark). 

Voor de directe aanlevering vanuit de systemen van corporaties is aanvullende standaardisatie nodig. Voor de corporaties zijn hiervoor de CORA referentiearchitectuur en de VERA standaard (die aansluit op SBR), beschikbaar. Aedes en CorpoNet zullen het gebruik van CORA en VERA stimuleren.

Daarnaast zijn de corporaties verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te leveren gegevens. Gedurende de transitie van de huidige naar de nieuwe inrichting van de informatieketen verschuift de verantwoordelijkheid voor de borging van de datakwaliteit, ten opzichte van de huidige situatie, meer naar de corporaties. Partijen komen overeen dat er binnen de informatieketen tijdens de transitiefase oog blijft voor de algehele kwaliteit van de data en dat gezamenlijk wordt geborgd dat deze zo hoog mogelijk blijft. 

Lees hier het artikel van CorpoNet

 

PWCo heeft projectmanager in dienst met een jarenlange staat van dienst in projecten bij woningcorporaties. Derhalve spreken onze mensen uw taal en weten de transitie succesvol binnen uw organisatie door te voeren. Vandaar dat PWCo een RGS team heeft opgericht om de woningcorporaties te ondersteunen in deze transitie.

De transitie raakt elke woningcorporatie in het hart van de bedrijfsvoering en de financiële verantwoording. De invoering van de RGS standaard is niet louter en alleen een technische exercitie. PWCo besteed vooral veel aandacht aan de veranderingen in de procesvoering en de begeleiding van uw mensen naar het nieuwe werken. 

PWCo ontzorgt de woningcorporaties bij het begeleiden van de overgang naar RGS. Hiervoor heeft PWCo de RGS-toolbox en een RGS-roadmap ontwikkeld. 

Wat verzorgt de RGS-toolbox?

 • Mapping ERP rekening schema naar RGS
 • Conversie 1 naar N referentiecodes middels dimensies
 • Conversie N naar 1 referentiecode
 • Ontbrekende referentiecodes
 • Definieert referentie omslagcodes
 • Automatisch mappingvoorstel op rubericeringnivo 1 en 2
 • VOlledigheidscontrole
 • RGS taxonomie (SBR-compliant)
 • Conversiebestand per object

De RGS-toolbox geleverd als onderdeel van PWDashboard©, inclusief RGS

 

Wat is de RGS-roadmap?

De RGS-roadmap is ontwikkeld om de woningcorporatie te ontzorgen in de transitie van het eigen ERP grootboekschema naar het RGS. PWCo werkt nauw samen met de ERP leverancier, neemt de projectverantwoordelijkheid, organiseert en begeleidt uw organisatie in deze transitie. 

Rapportage en financiële verantwoording middels PWDashboard©

PWDashboard© is de defacto BI standaard bij woningcorporaties, CORA en VERA compliant en klaar voor de toekomst om prospectieve- en verantwoordingsinformatie via SBR te delen.

Door het PWDashboard© samen met de PWRapp© te implementeren bent u tevens verzekerd van uw eigen volledig automatisch gegenereerde (maand/kwartaal/tertiaal) rapportages. De PWRapp© brengt al uw informatie integraal onder in één BI totaaloplossing.

PWDashboard© is een modulaire BI oplossing en functioneert onafhankelijk van welke BI tool (Power BI, Qlik) en welke databronnen u gebruikt. Standaard worden de volgende dashboards meegeleverd:

 • Financieel (gebaseerd op RGS)
 • Strategisch KPI dashboard
 • Huur en Verhuur
 • Vastgoed (PO en NPO)
 • Sociaal beheer en overlast

 

Graag begeleidt het RGS team van PWCo u bij een succesvolle transitie naar RGS. Voor vragen kunt u contact opnemen via RGS@pwco.nl